Kung Lek Kuen Dai Hung Kuen
Jeet Kuen Ng Fu Kuen
Yee Long Kuen Bat Bo Chui
Saa Lok Kuen Dai Min Jeung
Tam Tui Sui Fu Kuen
Bung Bo Chin Lau Sei
Sui Min Jeung Lin Kuen
Mui Fa Kuen Fook Fu Kuen
Law Horn Kuen Day Tong Kuen
Hong Kuen Jui Lau Tong
Ng Fa Pow Ngan Hon Kuen
Tai Jo Kuen Sui Hung Kuen

Doi Min Jeung Sup Lok Da
Yat Ling Bat Sam Yan Doi Kuen
Hop Gin Kuen Nim Sau Kuen
108 Sau Sao Wut Kai Mo
Toa Kuen Jow Da Cum Na

Kwan Yeung Quan Ng Fu Cheung
Sui Lum Quan Mui Fa Cheung
Kaa Moon Quan Lok Hop Cheung
Duin Quan Huoon Tzi Cheung
Sam Jeet Quan Dat Mo Gim
Bat Kua Do Ching Fung Gim
Lok Hop Do Jor Yow Gim
Ng Hau Do Lung Fung Seung Gim
Day Tong Seung Do Fu Tow Seung Au
Mui Fa Do Chut Jeet Bin
Chung Chow Dai Do Wan Sin
Saa Moon Dai Do Lin Wan Gim

 Don Do Por Cheung Hung Sou Doi Seung Pei
 Lui Fung Doi Quan  Doi Gim
 Dai Do Doi Cheung  Doi Gim Mo
 Seung Do Doi Cheung  Seung Gim Mo
 Cheung Duin Doi Quan  Hung Sou Doi Seung Do
 Sam Jet Quan Doi Cheung  Bo Fu Cheung
 Ng Yun Dai Do Doi Cheung  Cheung Doi Cheung
 Don Do Kwai Doi Cheung  Sam Yun Dai Do Doi Cheung

 

Comments are closed.